• Dec
    19

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३०) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनासँग सम्बजन्धत सार्वजनिक विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज मसान्तसम्म)

    सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३०) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनासँग सम्बजन्धत सार्वजनिक विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज मसान्तसम्म) 

    Download
Message From Director General

Director General

I hope this platform will be helpful for all the stakeholders and general public to be aware of the different activities performed under this program. I wish f...... See More