Date Description  Contract ID Remarks
2075/02/17

वोलपत्र अस्वीकृत गरी यस खरिद कारवाही रद् गरिएको

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-104B

Closed
2075/02/16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-96   Closed
2075/02/13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-103

 
Closed
2075/02/04

बाेलपत्र खरिद तथा दाखिला मिति संशाेधन सम्बन्धमा

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-103

Closed
2075/01/27

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सुचना

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-96

Closed
2075/01/10

बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सुचना

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-102

Closed
2075/01/05

Bid Invitation Notice for Procurement of Equipment

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-103

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-104A

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-104B

Closed
2075/01/03 वोलपत्र अस्वीकृत गरी खरिद कारवाही रद् गरिएको व्यहोरा

 IWRMP-AF/DOI/G/NCB-103

Closed
2074/11/22 Bid Invitation Notice for Procurement of Backhoe Loader

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-96

Closed
 2074/11/17 Bid Invitation Notice for Procurement of Desktop Computers and Office Equipment

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-102

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-103

Closed
2074/11/20 वोलपत्र अस्वीकृत गरी खरिद कारवाही रद्ध गरिएको व्यहोरा

IWRMP-AF/DOI/G/NCB-95

Closed 
2074/10/03 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना IWRMP-AF/DOI/G/NCB-95 Closed
2074/08/02 Bid Invitation notice for Office Motorcycle IWRMP-AF/DOI/G/NCB-95 Closed
2074/07/21 Bid Invitation Notice for Office Equipment IWRMP-AF/DOI/G/NCB-94 Closed
2074/01/18 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना IWRMP-AF/DOI/G/NCB-78 Closed 
2073/12/18 Invitation for Bids Excavator IWRMP-AF/DOI/G/NCB-87 Closed 
2073/12/16 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना IWRMP-AF/DOI/G/NCB-77 Closed 
2073/11/10 Bids Invitation Notice for Office Equipment  IWRMP-AF/DOI/G/NCB-78 Closed
2073/11/02 Bids Invitation Notice for Office Motorcycle  IWRMP-AF/DOI/G/NCB-77

Closed