S.N. District Project Name Location Command Area (Ha) Remarks
1. Surkhet Tama ISP Bajedichaur-4 55  
2. Dailekh Khagitada Ramkhet Barahachaur ISP Kalvirab-9 18  
3 Banke Dhumaiya ISP Binauta -4,5 200  
4 Banke Balchaiya ISP Binauna-1 200  
5 Kalikot Ghothali Chaur ISP Khina-3 35  
6 Dolpa Bagar ISP Tripurakot -1,3 30  
7 Dolpa Bantadi ISP Likhu-9 30  
8 Bardiya Khaireni Isp Bar bardiya- 200  
9 Rukum Damachaur ISP gautmokot-7 50  
10 Salyan Maipale ISP Tribeni 20  
11 Mugu Librukhola Dekhi Bhalidhandh ISP Soru Gaupalika-4 25  
12 Jumla Kulibandh ISP Dhapa-9 55