जग्गा धनी दर्ता स्रेस्ता कायम तथा मुआब्जा वितरणको कार्य सम्बन्धी परिपत्र

6 April, 2021

अधिग्रहण गरिएका जग्गाको लगत कट्टा तथा श्रेस्ता कायम गर्ने र जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता कायम भएपछि मात्र मुआब्जा गर्ने/गराउने सम्बन्धी परिपत्र