निर्णय कार्यन्वयन सम्बन्धमा (कोभिड १९ भेरियन्ट सम्बन्धमा)

29 April, 2021

नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०१/१३ को निर्णयानुसार