सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ कात्तिक १ गतेदेखि २०७८ माघ मसान्तसम्म)

13 January, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ कात्तिक १ गतेदेखि २०७८ माघ मसान्तसम्म)