प्रशासन शाखा

यस शाखाले गर्ने कामको प्रकार तपसिल बमोजिम रहेका छन् : 

तपसिल :

 • कर्मचारीहरूको आवश्यक पर्ने संख्या एकीन गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने, कटौती गर्ने र सालवसाली अभिलेख तयार गर्ने ।
 • कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, काज, सजाय, प्रोत्साहित पुरस्कार, तक्मा, अवकाश तथा हाजिरी, विदा र पदस्थापन आदि सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
 • अधिकृत कर्मचारी र अन्य कर्मचारीहरू बीच समन्वय ल्याई नियन्त्रण र मूल्यांकनमा नीतिगत निर्णय लिई विकास निर्माणको काममा प्रगति गराउन प्रयत्नरत रहने ।
 • पुस्तकालयको रेखदेख, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउने । पुस्तकालय व्यवस्थापन प्रणाली (Library Management System) को माध्यम द्वारा पुस्तकालयको संचालन गर्ने ।
 • कर्मचारीहरुका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम निर्दिष्ट ढाँचामा समय भित्र संकलन तथा सम्बन्धित महाशाखा/शाखामा पेश गर्ने तथा यसको गोप्यता कायम गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
 • कार्यालयको प्रशासनिक कामको दैनिक विवरण तयार पारी निरीक्षणको आधारमा अधिकार पालन गर्ने, गराउने  तथा महत्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्ने । 
 • कर्मचारीहरुको अध्ययन, तालिम, वैदेशिक भ्रमण/अवलोकन आदीको रेकर्ड अध्यावकि राख्ने ।
 • विभागमा परेका उजुरी सम्वन्धमा तथा सरोकारवाल निकायहरु वाट छानविनको लागि अनुरोध भइ आएका उजुरीहरुको सम्वन्धमा प्रारम्भिक कार्वाही चलाउने । 
 • आयोजना कार्यान्वयन समूहमा पदाधिकार रहने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।
 • विभाग र अन्तर्गत आयोजनामा कार्य गर्ने विदेशी कामदारहरुको लागि कार्य सहमति, श्रम इजाजत तथा गैह्र पर्यटकीय भिषाका लागि मन्त्रालयमा सिफरिस पठाउने ।
 • विभाग र अन्तर्गत निकायहरुको संगठन संरचना र दरवन्दी पुनरावलोकन गर्नु पर्ने भएमा मस्यौदा तयार गरी महानिर्देशक  समक्ष पेश गर्ने । 
 • अन्य निकायहरुबाट माग भएको विवरणहरु मन्त्रालय मार्फत पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
 • आवश्यकता अनुसार अन्य तोकिएका कार्यहरू गर्ने । 
कृष्ण गिरी

कृष्ण गिरी

शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा
नरेन्द्र खड्का

नरेन्द्र खड्का

नायब सुब्बा प्रशासन शाखा
दिवस भट्टराई

दिवस भट्टराई

कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन शाखा
महेश पौडेल

महेश पौडेल

कम्प्यूटर अपरेटर प्रशासन शाखा
कुमारी लिला

कुमारी लिला

खरिदार प्रशासन शाखा