Sn Title Download Remarks
1 सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
2 सिंचाइ नियमावली, २०५६
3 जलस्रोत नियमावली, २०५०
4 जलस्रोत ऐन, २०४९
5 कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७
6 उपभोक्ता संस्था मार्फत निर्माण कार्य संचालन गर्ने गराउने कार्यविधि, २०६९