Sn Title Download Remarks
1 सिंचाइ नियमावली, २०५६
2 जलस्रोत नियमावली, २०५०
3 जलस्रोत ऐन, २०४९
4 कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका, २०७७
5 उपभोक्ता संस्था मार्फत निर्माण कार्य संचालन गर्ने गराउने कार्यविधि, २०६९