जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा

यस महाशाखा अन्तर्गत तीनवटा शाखाहरु रहेका छन् :   नदी व्यवस्थापन शाखा जलाधार व्यवस्थापन तथा प्रविधि विकास शाखा आपतकालीन व्यवस्थापन शाखा

यस महाशाखाले  सम्पन्‍न गर्ने कामको प्रकार : 

  • जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन, जलाधार व्यस्थापन तथा आपतकालिन व्यस्थापन सम्बन्धी नीति निर्माण, निर्देशिका, कानून, नियमावली तर्जुमा गरी महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने ।
  • अध्ययनको क्रममा रहेका विभाग अन्र्तगत संचालन हुने जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन तथा जलाधार ब्यवस्थापन आयोजनाहरुको पहिचान गर्ने तथा थप अध्ययनको लागि आवश्यक राय सुझाव दिने ।
  • विभाग अन्तर्गत सञ्चालित जल उत्पन्न प्रकोप ब्यवस्थापन तथा जलाधार ब्यवस्थापन आयोजनाहरूको कार्य सम्पादन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू गर्ने । आयोजनाहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, रेखदेख गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने/गराउने तथा अनुगमन प्रतिवेदन तयार गर्ने ।
  • जल उत्पन्न प्रकोप ब्यवस्थापन तथा जलाधार ब्यवस्थापन कार्यहरुका लागि सस्तो एवं उपयुक्त प्रविधिहरुको विकास गर्ने, सोको प्रचारप्रसार गर्ने तथा मातहतका आयोजनाहरुमा उक्त प्रविधिहरुको कार्यान्वयन गर्न लगाउने ।
  • जल उत्पन्न प्रकोप सम्बन्धी सूचना संकलन तथा भण्डारण सहित जन समुदायलाई सूचित गर्ने, जन चेतना अभिबृद्धिका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने तथा आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
  • यस महाशाखा अन्तर्गतको सूचना तथा प्रगति विवरण समयमै योजना, कार्यक्रम तथा समन्वय महाशाखालाई उपलब्ध गराउने ।
  • प्रकोप व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहयोगको लागि प्रादेशिक तथा वैदेशिक समन्वयका लागि योजना, कार्यक्रम तथा समन्वय महाशाखा सित समन्वय गर्ने ।
  • आपतकालिन व्यवस्थापनको लागि कार्यान्वयन कार्यविधि तयार गर्ने, आवश्यक पूर्व तयारी गर्ने तथा यस संग सम्वन्धित अन्य निकायहरुसंग समन्वय गर्ने  ।
  • जल तथा मौसम बिज्ञान विभागसंग आवश्यक समन्वय गरी बिपद् व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित पूर्व तयारी र सूचना व्यवस्थापन एवं सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाउने ।
अल्का सुबेदी

अल्का सुबेदी

सि.डि.इ. (शाखा प्रमुख) आपतकालीन व्यवस्थापन शाखा
केदार कुमार श्रेष्ठ

केदार कुमार श्रेष्ठ

उपमहानिर्देशक जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन महाशाखा
प्रेम लासिवा

प्रेम लासिवा

सि.डि.ई जलाधार व्यवस्थापन तथा प्रविधि विकास शाखा
राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

सि.डि.इ. (शाखा प्रमुख) नदी व्यवस्थापन शाखा