सिंचाइ व्यवस्थापन महाशाखा

यस महाशाखा अन्तर्गत तीनवटा शाखाहरु रहेका छन् : 

  • प्रणाली तथा जल व्यवस्थापन शाखा
  • संस्थागत विकास शाखा
  • सूचना, तथ्यांक सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा

यस महाशाखाले  सम्पन्‍न गर्ने कामको प्रकार : 

  • निर्माण सम्पन्न भई व्यवस्थापनमा रहेका सिंचाइ प्र्रणालीहरूको व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण कार्यका लागि जनशक्ति, बजेट आदिको व्यवस्था मिलाउने र खेत स्तर सम्म सिंचाइ व्यवस्थापनकार्यको अनुगमन, मुल्याङ्कन गर्ने / गराउने । 
  • खेत स्तर सम्म सिंचाइ व्यवस्थापनको लागि आवश्यक नीति, निर्देशिका, कानून, नियमावली तथा कार्यविधि तयार गरी महानिर्देशक समक्ष पेश गर्ने ।
  • सिंचाइको दिगो विकासका लागि निर्माण सम्पन्न भै व्यवस्थापनमा रहेका ठूला सिंचाइ प्रणालीहरूका जल उपभोक्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि (संस्थागत विकास) का लागि आवश्यक तालिमको पहिचान, तालिम सामाग्रीहरूको विकास तथा तालिम सञ्चालन गर्ने / गराउने ।
  • निर्माण सम्पन्न भई व्यवस्थापनमा रहेका सिंचाइ प्रणालीहरु पूर्णरुपमा अथवा आंशिक रुपमा उपर्युक्त विधि अपनाई सम्वन्धित उपभोक्ता संस्थाहरुलाई व्यवस्थापन हस्तान्तरण सम्वन्धि कार्य गर्ने / गराउने ।
  • राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय पानी व्यवस्थापनसँग सम्वन्धित संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने / गराउने ।
  • बिभाग अन्र्तगतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सम्बन्धी अभिलेख तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने / गराउने । 
गौरीलाल उपाध्याय

गौरीलाल उपाध्याय

वरिष्ठ समाजशास्त्री (शाखा प्रमुख) संस्थागत विकास शाखा
आनन्द राज अर्याल

आनन्द राज अर्याल

उपसचिव (तथ्याङ्क) सूचना, तथ्याङ्क तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन शाखा
वीरेन्द्र कुमार यादव

वीरेन्द्र कुमार यादव

सि.डि.इ. (शाखा प्रमुख) प्रणाली तथा जल व्यवस्थापन शाखा