बहुउद्देश्यीय तथा सिंचाइ महाशाखा

यस महाशाखा अन्तर्गत चार शाखाहरु रहेका छन् :

 • अन्तर जलाधार तथा बहुउद्देश्यीय शाखा
 • सिंचाइ शाखा
 • खरिद तथा समझौता व्यवस्थापन शाखा
 • यान्त्रिक व्यवस्थापन शाखा

यस महाशाखाले  सम्पन्‍न गर्ने कामको प्रकार : 

 • अन्तर जलाधार जल स्थान्तरण, वहुउद्देश्यीय एवं ठूला सिंचाइ (लिफ्ट सिंचाइ समेत) आयोजनाहरुको विकासको निमित्त आवश्यक नीति नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी महानिर्देशक समक्ष पेश गर्नेे ।
 • अध्ययनको क्रममा रहेका अन्तर जलाधार जल स्थान्तरण, वहुउद्देश्यीय एवं ठूला सिंचाइ (लिफ्ट सिंचाइ समेत) आयोजनाहरुको लागि आवश्यक राय सुझाव दिने ।
 • अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण, बहुउद्देश्यीय एवं ठुला सिंचाइ आयोजनाहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, रेखदेख गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने / गराउने ।
 • अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण, वहुउदेश्यिय एवं ठूला सिंचाइ आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, डिजाइन, नक्सा, लागत अनुमान सम्वन्धि कार्यहरु गर्ने
 • अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण, वहुउदेश्यीय एवं ठूला सिंचाइ आयोजनाहरूमा हुने परामर्शसेवा तथा निर्माण कार्यको खरीद, म्याद थप, भेरीएसन सम्बन्धि कार्यहरु गर्ने 
 • बिभाग र मातहतका निकायबाट हुने सार्वजनिक खरिदको लागि आवश्यक पर्ने स्टैण्डर्डस् डकुमेन्टहरु तयार गर्ने / गराउने  एवं खरीद तथा संझौता व्यवस्थापन कार्यमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्ने ।
 • सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनहरूको पालना, स्टैण्डर्डस् डकुमेन्ट प्रयोग गर्ने व्यबस्था गर्ने तथा अन्य समन्वय गर्ने ।
 • यस महाशाखा अन्तर्गतको सूचना तथा प्रगति विवरण तयार गर्ने ।
 • बिभाग अन्तर्गतको सम्पूर्ण मेशिनरी, सवारी साधनहरूको व्यवस्थापन गर्ने ।
 • महाशाखा अन्तर्गतका शाखाहरू बीच समन्वय गर्ने गराउने ।
मोहन कुमार शाक्य

मोहन कुमार शाक्य

उप-महानिर्देशक बहुउद्देश्यीय तथा सिंचाइ महाशाखा
राजु आचार्य

राजु आचार्य

सि.डि.ई. खरीद तथा सम्झौता व्यवस्थापन शाखा
विष्णुदेव यादव

विष्णुदेव यादव

सि.डि.ई. सिंचाइ शाखा
मोहन बाबु यादव

मोहन बाबु यादव

सि.डि.ई. अन्तर जलाधार तथा बहुउद्देश्यीय शाखा
बाबुराम खरेल

बाबुराम खरेल

सि.डि.इ. (मेका) (शाखा प्रमुख) यान्त्रिक व्यवस्थापन शाखा