परिपत्र (गुगल प्लस कोड प्रयोग सम्बन्धी)

22 March, 2021

नेपाल सरकार, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा मिति २०७७/११/१० गते स्वीकृत गरिएको 'गुगल प्लस कोड कार्य संचालन प्रक्रिया, २०७७'