नविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना (MIIP) को वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) को मस्यौदा प्रतिबेदन तयारीको लागि राय सुझाब सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना 

2 December, 2023

नविनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजना (MIIP) को वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (EIA) को मस्यौदा प्रतिबेदन तयारीको लागि राय सुझाब सम्बन्धी सार्वजनिक सुचना