Note Verbale seeking nominations for in-person training courses in India under ITEC Programme of Govt of India

Nominations for physical (in-person) training courses in India under the Indian Technical & Econ...
23 August, 2022

Executive Development /International Study Tour -Call of Nomination

International Study Tour/Executive Development Program -Call for Nominations/In -House Training Prog...
11 August, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागसंग सम्बन्धित सार्बजनिक विवरण (२०७८ चैत्र १ देखि २०७९ असार सम्म)

5 August, 2022

Invitation to apply for Professional Training Course on Multi-scale Integrated River Basin Management in the Hindu Kush Himalaya

8 July, 2022

10th meeting of Nepal India Joint Committee on Koshi and Gandak Projects Concluded Successfully

10th meeting of Nepal India Joint Committee on Koshi and Gandak Projects Concluded Successfully
17 April, 2022

14th Meeting of Nepal-India Joint Committee on Inundation and Flood Management Concluded

14th Meeting of Nepal-India Joint Committee on Inundation and Flood Management Concluded
16 March, 2022

वैदेशिक अध्ययन/तालिम/छात्रवृत्तिमा सिफारिस हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको च.नं. ६५२, मिति २०७८/११/१२ को पत्र तथा संघीय मामिला तथा सामान्...
6 March, 2022

Letter of Intent

In accordance with clause 38(2) of Public Procurement Act, 2063, it is hereby notified to all concer...
1 March, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ कात्तिक १ गतेदेखि २०७८ माघ मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धि...
13 January, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्वजनिक विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०७८ अश्विन मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्वजनिक विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०...
18 October, 2021