Abstract Submission Form for 13th NIS

Abstract Submission Form for 13th NIS
25 February, 2021

Abstract Template for 13th NIS

Abstract Template for 13th NIS
25 February, 2021

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्बजनिक बिवरण (२०७७ कात्तिक देखि २०७७ पौष मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्ध...
6 January, 2021

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३०) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनासँग सम्बजन्धत सार्वजनिक विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३०) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयो...
19 October, 2020

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा

वैदेशिक अध्ययन/तालीम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा
11 November, 2020

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्वजनिक विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्वजनिक विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०...
4 November, 2020

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्बजनिक बिवरण, २०७७ बैशाख देखि २०७७ असारमसान्त सम्म

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्ध...
20 October, 2020

सार्वजनिक स्थलमा ध्रुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गरिएको सन्दर्भमा

सार्वजनिक स्थलमा ध्रुमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गरिएको सन्दर्भमा
27 May, 2020

Call for paper for 13th National Irrigation Seminar on “Water Management for Sustainable Irrigation System

Call for paper for 13th National Irrigation Seminar on “Water Management for Sustainable Irrig...
21 February, 2021