Noncommittal Request for Expressions of Interest

The Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation (MEWRI) through the Department of Water Resou...
22 October, 2021

वैदेशिक अध्ययन तालिम / छात्रवृत्तिमा सिफारिस हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको च.नं. ११७, मिति २०७८/०५/०३ को पत्र तथा संघीय मामिला तथा सामान्...
1 September, 2021

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको सार्वजनिक विवरण (२०७८ वैशाख देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धि...
15 July, 2021

सूचना ! काली गण्डकी - तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी

काली गण्डकी - तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी
7 July, 2021

कालीगण्डकी - तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको जानकारी सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

कालीगण्डकी - तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको जानकारी सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति
22 July, 2021

वैदेशिक अध्ययनतालिम, छात्रवृत्ति सम्बन्धमा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ४३७, मिति २०७८/०१/१५ को पत्रानुसार संलग्न अध्ययन/...
12 May, 2021

Abstract Submission Form for 13th NIS

Abstract Submission Form for 13th NIS
25 February, 2021

Abstract Template for 13th NIS

Abstract Template for 13th NIS
25 February, 2021

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्धित सार्बजनिक बिवरण (२०७७ कात्तिक देखि २०७७ पौष मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ बिभागसंग सम्बन्ध...
6 January, 2021

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३०) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजनासँग सम्बजन्धत सार्वजनिक विवरण (२०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३०) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयो...
19 October, 2020