वैदेशिक अध्ययन/तालिम/छात्रवृत्तिमा सिफारिस हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको च.नं. ६५२, मिति २०७८/११/१२ को पत्र तथा संघीय मामिला तथा सामान्...
6 March, 2022

Letter of Intent

In accordance with clause 38(2) of Public Procurement Act, 2063, it is hereby notified to all concer...
1 March, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरण (२०७८ कात्तिक १ गतेदेखि २०७८ माघ मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धि...
13 January, 2022

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्वजनिक विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०७८ अश्विन मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको सार्वजनिक विवरण (२०७८ श्रावण देखि २०...
18 October, 2021

Noncommittal Request for Expressions of Interest

The Ministry of Energy, Water Resources and Irrigation (MEWRI) through the Department of Water Resou...
22 October, 2021

वैदेशिक अध्ययन तालिम / छात्रवृत्तिमा सिफारिस हुन निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको च.नं. ११७, मिति २०७८/०५/०३ को पत्र तथा संघीय मामिला तथा सामान्...
1 September, 2021

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमको सार्वजनिक विवरण (२०७८ वैशाख देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्म)

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) बमोजिम प्रस्तुत गरिएको जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागसँग सम्बन्धि...
15 July, 2021

सूचना ! काली गण्डकी - तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी

काली गण्डकी - तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी
7 July, 2021

कालीगण्डकी - तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको जानकारी सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति

कालीगण्डकी - तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको जानकारी सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ति
22 July, 2021

वैदेशिक अध्ययनतालिम, छात्रवृत्ति सम्बन्धमा

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. ४३७, मिति २०७८/०१/१५ को पत्रानुसार संलग्न अध्ययन/...
12 May, 2021